Kasvava Kööpenhamina – pyöräilijöiden kaupunki

Kööpenhamina on ollut ykköspaikalla lukuisissa kansainvälisissä älykkään ja vihreän kaupungin vertailuissa ja se toimii testialustana uusille kestäville ratkaisuille. Tavoitteena on olla maailman paras pyöräilykaupunki vuonna 2015 ja ensimmäinen hiilineutraali pääkaupunki vuonna 2025.

Tavoitteiden saavuttamista tukevat lukuisat projektit, joihin KESTI-hanke tutustui lokakuussa järjestetyllä benchmarking-matkalla. Matkalta tarttui mukaan erinomaisia ideoita muun muassa kestävästä aluesuunnittelusta, uusiutuvien energiamuotojen käytöstä, katuvalaistuksen kehittämisestä, saavutettavuudesta sekä kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön lisäämisestä.

Nyhavn

Kuva: Anniina Tuomi

KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohankkeessa tunnistetaan onnistuneita ekotehokkaita ja vähähiilisiä aluerakentamiskohteita Itämeren alueella ja tehdään niihin kumppanianalyysimatkat. Hankkeen kolmas matka suuntautui 9.-10.10.2013 Kööpenhaminaan. Matkan aikana 18 aluekehittämisen parissa työskentelevää ja aiheesta kiinnostunutta osallistujaa verkottuivat sekä toistensa että paikallisten toimijoiden kanssa. Keskustelu eri kohteissa oli vilkasta ja antoisaa. Osallistujat kertoivat saaneensa matkalta uudenlaisia näkökulmia ajatteluunsa.

Kööpenhaminassa asuu tällä hetkellä 540 000 asukasta ja vuonna 2025 asukkaita arvioidaan olevan 100 000 enemmän. Kasvuun vastataan täydennysrakentamisella ja uudella Nordhavnin-alueella. Kaupungin yleisesittelystä kävi ilmi, että kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliudesta otetaan huomioon kaikessa kehittämisessä: Kaupunki pyrkii ratkaisemaan useampaa ongelmaa samanaikaisesti muun muassa puhdistamalla ja täyttämällä satama-alueita, vähentämällä energiankulutusta matalaenergiarakentamisella sekä lisäämällä tuulivoiman, biomassan ja maalämmön käyttöä.

Älykkään kaupungin strategiaa tukevat avoimen datan portaalin avaaminen, digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen uusilla tavoilla. Merkittävässä roolissa ovat kaupunkilaisten ja liike-elämän sitouttaminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöprojektit, joita on käynnistynyt muutamassa vuodessa yli 200.

Kaupungin pyöräilyinfrastruktuurin kehittäminen alkoi jo sata vuotta sitten ja viimeisen vuosikymmenen aikana siihen on investoitu yli 100 miljoonaan euroa. Hankkeet ovat saaneet myös vastustusta, mutta kaupunki on toiminut strategiansa mukaisesti ja muuttanut isoja katuja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Lisäksi on rakennettu uusi silta keskustaan ja levähdyspaikkoja risteyksiin.

Pyöräilyreittien turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. KESTI-matkalaisten havaintojen perusteella ne koetaan turvallisina, sillä vain pieni osa pyöräilijöistä käyttää kypärää. Yli puolet (55 %) kaupungin asukkaista pyöräilee päivittäin.

Kesti 2013_sh_2_lr

Kuva: ©Sami Heikinheimo, Archtours Ltd

Matkalla tutustuttiin Skandinavian suurimpaan metropolialueen kehittämishankkeeseen Nordhavniin, jonka rakentaminen alkoi vuonna 2012. Valmistuessaan siellä on 3000 uutta asukasta ja 6000–7000 työpaikkaa. Tavoitteeksi on asetettu, että alueella liikkuvista kolmasosa pyöräilee tai kävelee, kolmasosa käyttää julkista liikennettä ja kolmasosa omia autoja. Alueella on rakenteilla kaksi metroasemaa. Sinne kehitetään omaa smart gridiä ja itse sähköä tuottavaa katuvalaistusta.

Nordhavnin tavoin Carslbergin alueen kehittämisessä näkyy hiilineutraaliuteen tähtäävät tavoitteet. Carlsbergin panimoalue muutetaan parhaillaan asuinalueeksi, joka on nimetty ”meidän kaupungiksi”. Entasis-arkkitehtitoimiston tekemässä yleissuunnitelmassa Carslbergin alueen rakennuksille on esitetty uusia käyttötarkoituksia. Historiallisesti arvokkaat panimorakennukset säilytetään.

Panimoalueella tehdyllä kävelykierroksella saatiin tietoa rakennusten monipuolisesta väliaikais- ja uusiokäytöstä. Esimerkiksi entisessä virvoitusjuomatehtaassa on tanssi- ja teatteriesityksiä. Alueelle tulee 3000 uutta asuntoa ja runsaasti avointa julkista tilaa. Parkkipaikat rakennetaan pääasiassa maan alle. Alueen asema-aukion on suunnitellut suomalaisomisteinen Masuplanning-arkkitehtitoimisto.

Kuva: Anniina Tuomi

Kuva: Anniina Tuomi

Ørestad on Øresundin alueen maantieteellinen keskus ja siellä on erinomaiset liikenneyhteydet: viisi metroasemaa, hyvät tiet ja pyöräilyreitit. Suomalaiset arkkitehdit Aaro Artto, Teemu Palo, Yrjö Rossi, Hannu Tikka ja Matti Kaijansinkko voittivat alueen yleissuunnitelmaa koskevan kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun vuonna 1994. Ørestadin uudenlaista kaupunkitilaa luovat arkkitehtuuriltaan mielenkiintoiset kohteet (mm. 8TALLET, VM-talo ja VM-vuori) tekivät matkalaisiin vaikutuksen. Merkille pantavaa oli, että tavoite rikkaasta katukulttuurista ei ollut vielä toteutunut. Leveät kadut olivat päiväsaikaan melkein tyhjiä.

Kuva: Anniina Tuomi

Kuva: Anniina Tuomi

Matkan viimeisenä tutustumiskohteena oli Tanskan vammaisjärjestön uusi ”maailman esteettömin ja saavutettavin toimistotalo”. Vuonna 2012 valmistunut rakennus toimii suunnannäyttäjänä saavutettavuutta ja kestävyyttä tukevassa rakentamisessa. Lähtökohtana on ollut, että ratkaisut ovat osittain parempia kuin tanskalaiset rakentamismääräykset edellyttävät.

Rakennus kuuluu tiukimpaan matalaenergialuokkaan 2015 ja jokaisen tulee pystyä hyödyntämään rakennusta samalla tavoin. Tasa-arvoisen saavutettavuuden mahdollistaa muun muassa paikoitusalue, jossa on liikuntarajoitteisille paikoitustilaa enemmän kuin määräykset vaativat, selkeä näkövammaisillekin soveltuva reitti juna-asemalle ja esteettömät sisäänkäynnit. Rakennuksen suunnittelussa on otettu saavutettavuus alusta asti huomioon ja sen kautta syntyy kustannussäästöjä ja jopa taloudellista etua.

Kuva: Anniina Tuomi

Kuva: Anniina Tuomi

Hankkeen seuraavat matkat ovat työn alla: 19.–20/21.3.2014 Viroon ja 7.–8./9.5.2014 Pietariin. Matkat ovat avoimia kaikille kestävästä aluerakentamisesta kiinnostuneille! Lisätietoa saa hankkeen projektipäälliköltä Anniina Tuomelta (anniina.tuomi[a]culminatum.fi) ja kotisivuilta www.kestiverkosto.fi .  

Mainokset