Turun ammattikorkeakoulun saavutettavuuden ja kestävän kehityksen tarkastelumalli

Turun ammattikorkeakoulu kokosi KESTI-hankkeessa tietoa ja kokemuksia aluerakentamisen ratkaisuista uudesta näkökulmasta, joka yhdistää saavutettavuuden ja kestävän kehityksen ulottuvuudet. Huomiota kiinnitettiin siihen, miten muualla Itämeren alueella erilaiseen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen, ekologisuuteen, sosiaalisiin tarpeisiin ja kulttuurisiin lähtökohtiin liittyvät asiat on saatu yhdistettyä.

Tuloksena syntyi tarkastelumalli, jonka avulla on mahdollista käsitellä saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja kestävään kehitykseen liittyviä ratkaisuja rakentamisessa sekä sovittaa yhteen näitä näkökulmia. Jatkossa tavoitteena on kehittää tarkastelumallista työkalu, jonka avulla voi muun muassa suunnitella ja arvioida erilaisia aluerakentamisen kohteita ja ratkaisuja.

Turun osahankkeen työryhmään kuului kuntoutuksen, kestävän kehityksen ja rakennustekniikan ammattilaisia. Moniammatillisuuden kautta löydettiin hedelmällisiä ja kaikkien alojen tietoon perustuvia saavutettavuuden ja kestävän kehityksen yhdistäviä näkökulmia.

Saavutettavuuden tarkastelussa kiinnitettiin huomiota rakennetun ympäristön fyysiseen esteettömyyteen ja turvallisuuteen sekä sosiaalisen, kulttuurisen, tiedon ja päätöksenteon saavutettavuuteen. Kestävyyden näkökulmasta tarkasteltiin osatekijöitä, jotka kuuluvat sosiaalisen, ekologisen, kulttuurisen kestävyyden ja taloudellisen kestävyyden alle.

Tutustu kestävyyden ja saavutettavuuden tarkastelulistoihin ja katso Turun ammattikorkeakoulun työ Prezi-esityksen muodossa.

Mainokset

Malmö ja Lund valittu ensimmäisiksi benchmarking-kohteiksi

KESTI-projektiryhmä kokoontui toisen kerran Porvoossa Posintra Oy:n tiloissa 10.12.2012. Kokouksessa käytiin läpi pääkaupunkiseudun, Porvoon ja Turun osahankkeiden kuulumiset sekä projektin toimintasuunnitelma. Lisäksi keskusteltiin viestinnästä, itsearvioinnista ja ohjausryhmään liittyvistä asioista.

Päällimmäisinä kuulumisina voimme kertoa, että projektissa on kartoitettu sopivia benchmarking-kohteita, tehty verkkosivuja, tiedotettu projektista, nimitetty ohjausryhmä ja kutsuttu se koolle. Ohjausryhmä on koottu projektia rahoittavien ja valvovien tahojen (Helsingin, Porvoon, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan Liitto), Kynnys Ry:n ja projektiryhmän edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 29.1.2013 Helsingissä.

Edellisten lisäksi Turun osahankkeessa on rakennettu kestävän kehityksen ja esteettömyyden arviointimallia ja tehty siihen liittyen tutustumiskäynti Naantalin Soiniseen uudelle asuinalueelle.

Sopivien benchmarking-kohteiden kartoitus ja lähtötietojen keruu on johtanut siihen, että projektiryhmä on valinnut ensimmäiseksi benchmarking- ja kumppanianalyysimatkakohteekseen Malmön ja Lundin Ruotsissa. Malmö on palkittu ja tunnettu useista kestävän kaupunkikehittämisen projekteista, joita ovat mm. Augustenborg Eco-CityHyllie, Sustainable Rosengård ja Västra Hamnen. Lundissa kiinnostuksemme kohdistuu erityisesti Brunnshög-projektiin, jonka tavoitteena laajentaa yliopistokampusta ekologisen asumisen, tieteen ja yrittäjyyden alueeksi. Matka toteutetaan 20.-21.3.2013 ja lisätietoa siitä ja sen järjestelyistä voi lukea näiltä sivuilta.

KESTI-hanke kiittää syksyn yhteistyöstä ja toivottaa rauhallista ja hyvää joulua!